Voorwaarden

&

tarieven

Hoe werkt het?

english below

Onze prijzen. Bij ons kiest iedere docent het eigen tarief. De prijzen per docent zijn te zien op het profiel van de docent. Verder kan je dit terugzien bij het boeken van een proefles en bij het inschrijven.

Proefles. Je kunt bij ons direct online je proefles boeken. Een proefles duurt 30 minuten en kost hetzelfde als een reguliere les. De proefles is zonder tegenbericht altijd een privéles. Na de proefles kan je beslissen of je kiest voor een inschrijving.

Inschrijven. Je kunt bij de meeste docenten kiezen voor een abonnement of prepaid lestegoed. Bij je eerste inschrijving betaal je eenmalig €17,50 inschrijfgeld. Instromen is gedurende het hele jaar mogelijk.

Abonnement. Bij een abonnement kies je voor een wekelijkse of tweewekelijkse les op een vast tijdstip. Bij de inschrijving betaal je de eerste 4 weken vooruit. Deze 4 weken gelden als proefperiode. Als je in deze periode wilt opzeggen kan je dit aan ons doorgeven. Wij beëindigen de lessen dan na afloop van de eerste 4 weken. Er geldt een maand opzegtermijn voor de lessen binnen een abonnement.

Prepaid. Bij prepaid lestegoed maak je voor iedere les een aparte afspraak. Dit is vooral handig als je niet op vaste tijden kunt. Deze lessen zijn tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren.

Jeugdfonds. Zijn muzieklessen te duur? Voor kinderen t/m 18 jaar is het mogelijk om een toelage van het Jeugdfonds te krijgen. Lees verder over het Jeugdfonds.

Het lesrooster voor abonnementen wordt door de docent zelf vastgesteld. Het lesrooster is terug te zien in de kalender op de persoonlijke loginpagina. De schoolvakanties worden niet standaard vrijgepland door School of Music. Wil je zelf een vakantie doorgeven? Dit kan kosteloos tot een maand van tevoren. School of Music volgt zonder tegenbericht van de docent alleen een beperkt aantal feestdagen (zie Feestdagen en Vakanties).

Lessen annuleren en opzeggen

Les annulering door cursist

Bij een abonnement worden alle ingeroosterde lessen in rekening gebracht, tenzij deze een maand van tevoren schriftelijk zijn afgemeld. Voor opzeggingen geldt ook een maand opzegtermijn. Let op: Je betaalt voor de gereserveerde lestijd, ongeacht je aanwezigheid. Lessen kunnen niet worden ingehaald of verplaatst, tenzij de docent dit aanbiedt.

Voor ingeplande prepaid lessen en proeflessen geldt een minimale annuleringstermijn van 24 uur. Lessen die binnen 24 uur voorafgaand aan de les werden afgemeld door de cursist worden in rekening gebracht. Prepaid tegoed is 2 jaar geldig, lesgeld restitutie is bij prepaid niet mogelijk tenzij de docent verhinderd is.

Les annulering door docent

Lessen die worden geannuleerd door de docent worden altijd gecompenseerd met een inhaalles of vergoeding van het lesgeld. De cursist is niet verplicht om de les in te halen. Lessen die niet binnen een periode van 3 maanden zijn ingehaald worden vergoed.

Algemene voorwaarden

Betalingen. Het lesgeld wordt maandelijks vooruitbetaald via automatische incasso of handmatige betaling via een betaallink, hier gebruiken wij Mollie voor. Dit zorgt ervoor dat we direct de betaalstatus kunnen aanpassen na een transactie. Let op: handmatige betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan via de betaallink op de factuur.

Prijswijzigingen. Docenten kunnen bij School of Music zelf hun tarief bepalen. Prijswijzigingen in het lesgeld worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Ieder jaar op 1 augustus wordt tevens het lesgeld opnieuw vastgesteld op basis van de leeftijd van de cursist op dat moment.

Privacy Statement. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake de privacy hebben we een Privacy Statement opgesteld. Hierin kan je teruglezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

Verhindering cursist of docent bij abonnement. Wanneer de cursist geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald tenzij deze een maand van tevoren schriftelijk zijn afgemeld. Als de cursist langer dan twee weken ziek is, vervalt daarna het verschuldigde lesgeld tot aan het moment dat de lessen weer doorgaan. Dit dient wel vooraf gemeld te zijn aan de docent. Bij verzuim van de docent wordt de les ingehaald of door een andere docent waargenomen. Als dit niet lukt wordt de gemiste les verrekend.

Verhindering cursist of docent bij prepaid. Een gemaakte lesafspraak kan in het geval van prepaid lestegoed tot 24 uur voor de les geannuleerd worden bij de docent, daarna wordt deze in rekening gebracht. Als de docent verhinderd is wordt de lestijd niet in rekening gebracht.

Opzegtermijn. Zonder opzegging wordt de inschrijving telkens automatisch verlengd met 1 maand. Opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, dit doe je via je persoonlijke pagina bij 'Inschrijvingen'. en dan via de knop 'Opzeggen'.

Abonnement wijzigen. Voor een wijziging van de lesvorm geldt een wijzigingstermijn van 1 maand. Je kunt dit zelf doorvoeren via je persoonlijke pagina bij 'Inschrijvingen' en dan via de knop 'Wijzigen'.

Proefmaand: na de inschrijving geldt er gedurende de eerste 4 weken geen opzegtermijn. Bij opzeggingen in deze periode stoppen de lessen na de eerste 4 weken. Eventueel vooruitbetaald lesgeld voor een nieuwe les maand wordt dan teruggestort.

Bedrijfsgegevens

School of Music
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam
Neem contact met ons op

KvK: 67716407
Bank: NL50 TRIO 0786 753 722
Facturen voor lesgeld kunnen uitsluitend betaald worden via automatische incasso of de betaallink in de factuur. De facturen en de betaalstatus zijn in te zien op de loginomgeving bij 'Facturen'.

Terms and Conditions

Our prices. At School of Music each teacher chooses their own rate. The prices per teacher can be seen on the teacher's profile. Furthermore, you can see this when booking a trial lesson and when registering.

Trial lesson. You can book a trial lesson directly online. A trial lesson lasts 30 minutes and costs the same as a regular lesson. The trial lesson is always a private lesson. After the trial lesson, you can decide whether to enroll.

Enrollment. With most teachers, you can opt for a subscription or prepaid lesson credit. At your first enrollment, you pay a one-off €17,50 registration fee. Enrollment is possible throughout the year.

Subscription. With a subscription, you choose a weekly or bi-weekly lesson at a fixed time slot. When signing up, you are charged the first 4 weeks in advance. These 4 weeks count as a trial period. If you wish to cancel during this period, you can contact us and let us know. We will then terminate the lessons after the first 4 weeks. After 4 weeks there is a month's notice period.

Prepaid. With prepaid lessons, you make a separate appointment for each lesson. This is especially convenient if you can't do fixed times. These lessons can be cancelled free of charge up to 24 hours in advance.

Youth fund. Are music lessons too expensive? For children up to 18 years old, it is possible to get a grant from the Youth Fund. Read more about the Youth Fund.

The lesson schedule for subscriptions is determined by the teacher. The timetable can be seen in the calendar on the personal login page. School holidays are not planned by School of Music by default. Would you like to schedule a holiday yourself? This can be done free of charge up to one month in advance. School of Music only follows a limited number of public holidays (see Public Holidays and Holidays) without prior notice from the teacher.

Cancelling lessons and notice

Lesson cancellation by course participant

With a subscription, all scheduled lessons will be charged unless cancelled via written text one month in advance. Cancellations are also subject to one month's notice. Please note: You pay for the reserved lesson time, regardless of your attendance. Lessons cannot be made up or rescheduled unless offered by the teacher.

For scheduled lessons at prepaid as well as trial lessons, a minimum cancellation period of 24 hours applies. Lessons cancelled by the student within 24 hours prior to the lesson will be charged. Prepaid credit is valid for 2 years, lessons cannot be refunded unless the teacher is unable to attend.

Lesson cancellation by teacher

Lessons cancelled by the teacher will always be compensated with a catch-up lesson or reimbursement of the lesson fee. The student is not obliged to catch up the lesson. Lessons not made up within a 3-month period will be reimbursed.

General terms and conditions

Payments. The lesson fee is paid monthly in advance via direct debit or manual payment via a payment link. School of Music uses payment provider Mollie for manual payments (e.g. iDeal payments). This ensures that we can immediately update the payment status after a transaction. Please note that manual payments can only be made via the payment link on the invoice.

Price changes. Teachers can set their own fees at School of Music. Price changes in the lesson fee will be announced at least one month in advance. Every year on 1 August the lesson fee is also reset on the basis of the student's age at that time.

Privacy Statement. To comply with new privacy legislation, we have drawn up a Privacy Statement. In it you can read how we handle personal data and what we do to ensure the safety of these data.

Absence of course participant or teacher with subscription. If the course participant does not attend the agreed lesson, the lesson fee is due nevertheless. Missed lessons cannot be made up unless cancelled in writing one month in advance. If the course participant is ill for more than two weeks, the lesson fee is then due until the lessons resume. The teacher must be notified in advance. If the teacher is absent, the lesson will be made up or observed by another teacher. If this fails, the missed lesson will be settled.

Cancellation of course participant or teacher in case of prepaid. A lesson appointment made on prepaid credit can be cancelled up to 24 hours before the lesson with the teacher, after which the lesson will be charged. If the teacher is unable to attend, the lesson time will not be charged.

Notice period. Without cancellation, the enrollment is automatically extended by 1 month each time. Cancellation is possible but subjected to 1 month's notice via 'Enrollments' in your account.

Changing the subscription: if you want to change the type of course, you have to give 1 month's notice. You can do this yourself via your account in 'Enrollments', then via the button 'Edit'.

Trial month. After registration, there is no cancellation period during the first 4 weeks. If you cancel during this period, lessons stop after the first 4 weeks. Any already paid lesson fees for a new lesson month will then be refunded.

Company data

School of Music
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam

Contact us

Chamber of Commerce: 67716407
Bank: NL50 TRIO 0786 753 722
Invoices for tuition fees can only be paid via direct debit or the payment link in the invoice. The invoices and payment status can be viewed at the login area at 'Invoices'.