Vacature

docent

muziek

Jij geeft muziekles, wij zorgen voor de rest

Muziekles geven, dat is een veelzijdig vak waar je als als docent veel voldoening uit kunt halen. Er spelen echter ook praktische zaken omheen waar je niet altijd op zit te wachten: steeds weer nieuwe cursisten werven, afspraken inplannen en (te vaak) verzetten, bijhouden of iedereen op tijd betaalt en wat doe je als dat niet gebeurt? Goed nieuws: School of Music neemt al deze zaken van je over. Jij bent goed in het geven van muziekles, wij zorgen voor de rest.

English below

Meld je nu aan
Muziekinstrumenten


Cursistenwerving

Om een leerlingenbestand op te bouwen ben je zelf de belangrijkste succesfactor. Wat je zelf kan doen is zorgen voor een aantrekkelijk profiel, duidelijke communicatie met je cursisten en een goede eerste indruk tijdens de proefles. Er zijn ook dingen die je minder in de hand hebt zoals je online zichtbaarheid. Door je bij ons platform aan te sluiten los je dat probleem op: jij profiteert mee van de uitstekende online vindbaarheid van School of Music. Daarnaast helpen we je met adviezen om je online presentatie waar mogelijk te verbeteren. Over het algemeen wordt een overkoepelend platform als betrouwbaar gezien dus cursisten zullen sneller de stap zetten naar een proefles.

 
 
 

Kies zelf de samenwerkingsvorm

Hoe ziet een samenwerking met School of Music eruit? Je werkt bij ons als ZZP’er zelfstandig en je houdt vanzelfsprekend de volledige zeggenschap over je lespraktijk. We werken op basis van no cure no pay: wij rekenen een commissie op het moment dat we jou uitbetalen.

Werving

Kies je voor een samenwerking in combinatie met een profiel op onze site, dan draag je 18% aan ons af voor de cursisten die wij voor je werven. Een profiel aanmaken is gratis en verplicht je nergens toe. Je kunt werken vanuit je eigen locatie maar videoles of les aan huis is ook mogelijk.

Werken op School of Music locatie

We hebben in de regio Rotterdam een aantal eigen leslocaties. Werk je hier, dan geldt een commissietarief van 31%. Dit is dus inclusief de huur van de locatie.

 

Als zzp-er ben ik erg blij met de diensten die School of Music levert. Door dit online platform bereik ik meer leerlingen en maak ik mijzelf als kleine ondernemer meer zichtbaar en vindbaar!

Mirjam

 

Afspraakplanning

Mensen die op zoek zijn naar muziekles zien op de site direct welke docenten in hun buurt beschikbaar zijn en kunnen met een paar klikken een proefles bij je boeken. De beschikbare tijden stel je zelf in en je ontvangt een bericht als er geboekt is. Je zult merken dat het een hoop tijd scheelt als de lessen automatisch voor je worden ingepland. Het blijkt dat klanten veel eerder een proefles boeken als ze dit zelf online kunnen reserveren.

 
 

Nice, easy and communicative staff that takes care of all the burocracy.

Maddalena

 

Doorlopende abonnementen

School of Music biedt als een van de weinige platformen ook doorlopende abonnementen aan. De ervaring leert dat cursisten met een abonnement langer op les blijven omdat dit op een vaste tijd in de week plaatsvindt. Hierdoor bouw je echt iets op met de cursist én weet je beter waar je financieel op kunt rekenen. Uiteraard is er voor mensen die onregelmatig les willen ook de optie om voor lessen op prepaid basis (strippenkaart) te gaan. Je behoudt in alle gevallen zelf de mogelijkheid om lessen te annuleren of zonder opzegtermijn te beëindigen. Bij het handhaven van dingen als de opzegtermijn is het echter fijn om te kunnen verwijzen naar de voorwaarden van School of Music.

 

School of Music heeft een ruim aanbod van docenten. De locaties zijn uitgerust met de juiste benodigdheden. Het contact bevalt ook erg goed.

Joris

 

Lesgeld facturatie met betalingsgarantie

Het innen van lesgeld en omgaan met achterstallige betalingen nemen wij van je over. Cursisten kunnen bij ons betalen via maandelijkse incasso of via een directe betaallink. We garanderen je hierbij de betaling van je lessen vanaf het moment van de inschrijving. We vinden het belangrijk om onze financiën gezond te houden. Mocht er daarom een betalingsachterstand bij een cursist ontstaan van meer dan een maand dan zetten we de inschrijving tijdelijk stop totdat de betaling ontvangen is.

 

Eisen vacature muziekdocent

Wat zijn de minimale eisen voor een samenwerking met ons? Verplicht zijn:

  • Een (afgeronde) muziekopleiding en/of minimaal 2 jaar ervaring in het geven van privéles.
  • Vloeiende taalbeheersing in het Nederlands óf Engels.
  • Voor eigen leslocaties geldt dat deze representatief moeten zijn, een slaapkamer of een-kamer appartement is daarom niet toegestaan.
  • We hebben beperkt plek op onze eigen leslocaties in de regio Rotterdam. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je Nederlandssprekend te zijn.
  • Voor muziekproductie dien je je eigen lesruimte te hebben in verband met de benodigde apparatuur.
 

Ik heb nu meer dan 20 leerlingen door jullie, en vooral in deze tijd is dat erg fijn!

Yuri

 

Vacature muziekschool

Wil je je aanmelden? Vul dan eerst ons aanmeldformulier in. Je hebt hiervoor nodig: een close-up profielfoto, aanvullende foto’s en/of video’s voor je profielpagina en foto’s van je eigen lesruimte als je die hebt. Na ontvangst hiervan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Voordat je profiel geplaatst wordt houden we een kort (online) intakegesprek. Succes en misschien tot snel!

 
Meld je aan als docent
 

Music teaching jobs

Teaching music, that's a multifaceted subject that can give you a lot of satisfaction as a teacher. However, there are also practical things around it that you don't always want: recruiting new students, scheduling appointments and (too often) rescheduling, keeping track of whether everyone pays on time and what do you do if that doesn't happen? Good news: School of Music will take over all these things from you. You're good at giving music lessons, we'll take care of the rest.
 

Student recruitment

In order to build a student database, you yourself are the most important success factor. What you can do yourself is ensure an attractive profile, clear communication with your students and a good first impression during the trial lesson. There are also things you have less control over, such as your online visibility. Connecting to our platform solves that problem: you benefit from the excellent online findability of School of Music. In addition, we will help you with advice to improve your online presentation where possible. In general, an overarching platform is considered reliable so students will be quicker to take the step to a trial lesson.

Choose the form of collaboration yourself

How does a collaboration with School of Music look like? You work with us as a freelancer and of course you keep full control over your teaching practice. We work on a no cure no pay basis: we charge a commission when we pay you.

Recruitment account

If you choose a partnership in combination with a profile on our site, you will pay 18% to us for the students we recruit for you. Creating a profile is free! You can choose to work from your own location but video lessons or lessons at the students home is also possible.

Administration account

Would you like to place the students you recruit yourself or your existing students with us? This is possible for an 8% commission. You use our booking system and membership administration which you can use completely independently. How does it work? You get a booking widget and a link from School of Music for your own website or social media profile. This will allow visitors to your site to schedule a test lesson with you. If a registration comes in through your site, then you only pay 8% on the lesson fee.

Booking system

People who are looking for music lessons can see directly on the site which teachers are available in their neighborhood and can book a trial lesson with you with just a few clicks. You set the available times yourself and you will receive a message when a booking has been made. You will notice that it saves a lot of time if the lessons are automatically scheduled for you. It turns out that customers are much more likely to book a trial lesson if they can book it online.

 

Continuous subscriptions

School of Music is one of the few platforms to offer continuous subscriptions. Experience shows that students with subscriptions stay longer in class because this takes place at a fixed time during the week. This allows you to really build something with the student and you know better what you can count on financially. Of course there is also the option for people who want lessons on an irregular basis to go for lessons on a prepaid basis (strippenkaart). In all cases you keep the option to cancel lessons or end lessons without notice. However, when maintaining things like the notice period, it is nice to be able to refer to the terms and conditions of School of Music.

Invoicing and payment guarantee

Collection of tuition fees and dealing with overdue payments we take over from you. Students can pay with us via monthly collection or via a direct payment link. We guarantee the payment of your lessons from the moment of registration. We find it important to keep our finances healthy. Therefore, if a student is in arrears of more than one month, we will temporarily stop the registration until the payment has been received.

Requirements

What are the minimum requirements for working with us? Obligatory:

  • A (completed) music training and/or at least 2 years of experience in private lessons.
  • Proficiency in Dutch or English.
  • One's own class locations must be representative, a bedroom or one-room flat are therefore not allowed.


Music school jobs

Do you want to sign up? Please fill in our application form first. You will need a number of things to do this: a close-up profile photo, one or more photos and videos for your biography and a few photos of your classroom if applicable. After receiving these, we will contact you as soon as possible. Before your profile is placed we will have a short (online) intake interview. Good luck and maybe we'll see you soon!

Apply now