Vacature docent muziek

Jij bent goed in het geven van muziekles, wij zorgen voor de rest

Meld je aan

Muziekles geven, dat is een veelzijdig vak waar je als als docent veel voldoening uit kunt halen. Er spelen echter ook praktische zaken omheen waar je niet altijd op zit te wachten: steeds weer nieuwe cursisten werven, afspraken inplannen en (te vaak) verzetten, bijhouden of iedereen op tijd betaalt en wat doe je als dat niet gebeurt? Goed nieuws: School of Music neemt al deze zaken van je over. Jij bent goed in het geven van muziekles, wij zorgen voor de rest. English below

Muziekdocent? meld je aan

Cursistenwerving

Om een leerlingenbestand op te bouwen ben je zelf de belangrijkste succesfactor. Wat je zelf kan doen is zorgen voor een aantrekkelijk profiel, duidelijke communicatie met je cursisten en een goede eerste indruk tijdens de proefles. Er zijn ook dingen die je minder in de hand hebt zoals je online zichtbaarheid. Door je bij ons platform aan te sluiten los je dat probleem op: jij profiteert mee van de uitstekende online vindbaarheid van School of Music. Daarnaast helpen we je met adviezen om je online presentatie waar mogelijk te verbeteren. Over het algemeen wordt een overkoepelend platform als betrouwbaar gezien dus cursisten zullen sneller de stap zetten naar een proefles.

Als zzp-er ben ik erg blij met de diensten die School of Music levert. Door dit online platform bereik ik meer leerlingen en maak ik mijzelf als kleine ondernemer meer zichtbaar en vindbaar!

Mirjam

Afspraakplanning

Mensen die op zoek zijn naar muziekles zien op de site direct welke docenten in hun buurt beschikbaar zijn en kunnen met een paar klikken een proefles bij je boeken. De beschikbare tijden stel je zelf in en je ontvangt een bericht als er geboekt is. Je zult merken dat het een hoop tijd scheelt als de lessen automatisch voor je worden ingepland. Het blijkt dat klanten veel eerder een proefles boeken als ze dit zelf online kunnen reserveren.

Nice, easy and communicative staff that takes care of all the burocracy.

Maddalena

Doorlopende abonnementen

School of Music biedt als een van de weinige platformen ook doorlopende abonnementen aan. De ervaring leert dat cursisten met een abonnement langer op les blijven omdat dit op een vaste tijd in de week plaatsvindt. Hierdoor bouw je echt iets op met de cursist én weet je beter waar je financieel op kunt rekenen. Uiteraard is er voor mensen die onregelmatig les willen ook de optie om voor lessen op prepaid basis (strippenkaart) te gaan. Je behoudt in alle gevallen zelf de mogelijkheid om lessen te annuleren of zonder opzegtermijn te beëindigen. Bij het handhaven van dingen als de opzegtermijn is het echter fijn om te kunnen verwijzen naar de voorwaarden van School of Music.

School of Music heeft een ruim aanbod van docenten. De locaties zijn uitgerust met de juiste benodigdheden. Het contact bevalt ook erg goed.

Joris

Lesgeld facturatie met betalingsgarantie

Het innen van lesgeld en omgaan met achterstallige betalingen nemen wij van je over. Cursisten kunnen bij ons betalen via maandelijkse incasso of via een directe betaallink. We garanderen je hierbij de betaling van je lessen vanaf het moment van de inschrijving. We vinden het belangrijk om onze financiën gezond te houden. Mocht er daarom een betalingsachterstand bij een cursist ontstaan van meer dan een maand dan zetten we de inschrijving tijdelijk stop totdat de betaling ontvangen is.

Ik heb nu meer dan 20 leerlingen door jullie, en vooral in deze tijd is dat erg fijn!

Yuri

Kies zelf de samenwerkingsvorm

Hoe ziet een samenwerking met School of Music eruit? Je werkt bij ons als ZZP’er zelfstandig en je houdt vanzelfsprekend de volledige zeggenschap over je lespraktijk. We werken op basis van no cure no pay: wij rekenen een commissie op het moment dat we jou uitbetalen. Je kiest je eigen tarief. Om prijsconcurrentie tegen te gaan hanteren we wel een vast minimumtarief. Als je je tarief niet aanpast sta je hier automatisch op ingesteld.

Basis account

Werk je op niet-exclusieve basis (basis account) met ons samen dan is dit 31%. Wil je alle opties voor nieuwe cursisten openhouden of even afwachten hoe de samenwerking bevalt, dan is dit een geschikte optie.

Plus account

Kies je voor een exclusieve samenwerking (plus account) vanaf je eigen locatie dan draag je 18% aan ons af voor de cursisten die wij voor je werven. Hierbij geef je School of Music het exclusieve recht om nieuwe leerlingen op jouw locatie te laten inschrijven.

Werken op School of Music locatie

We hebben in de regio Rotterdam een aantal eigen leslocaties. Werk je hier, dan geldt ook het commissietarief van 31%. Dit is dus inclusief de huur van de locatie.

Administratie account

We bieden ook een administratie account voor cursisten die niet via onze site binnenkomen. Hierbij maak je gebruik van al onze diensten behalve de werving met een commissie van 8%. Hoe werkt dit? Je krijgt een boekingswidget van School of Music voor op je eigen website. Hierop kunnen bezoekers van jouw site een proefles bij je inplannen. Komt een inschrijving bij ons binnen via jouw site, dan draag je over het lesgeld slechts 8% af.

Eisen vacature muziekdocent

Wat zijn de minimale eisen voor een samenwerking met ons? Verplicht zijn:

  • Een (afgeronde) muziekopleiding en/of minimaal 2 jaar ervaring in het geven van privéles.
  • Vloeiende taalbeheersing in het Nederlands óf Engels.
  • Voor eigen leslocaties geldt dat deze representatief moeten zijn, een slaapkamer of eenkamerappartement zijn daarom niet toegestaan.
  • We hebben beperkt plek op onze eigen leslocaties in de regio Rotterdam. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je Nederlandssprekend te zijn.
  • Voor muziekproductie dien je je eigen lesruimte te hebben in verband met de benodigde apparatuur.

Vacature muziekschool

Download onze werkwijze

Wil je je graag aanmelden? Vul dan eerst ons aanmeldformulier in. Je hebt hiervoor een aantal dingen nodig: een close-up profielfoto, een of meerdere foto’s en video’s voor je biografie en een paar foto’s van je lesruimte indien van toepassing. Na ontvangst hiervan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Voordat je profiel geplaatst wordt houden we een kort (online) intakegesprek. Succes en misschien tot snel!

English below

Music teaching jobs

Teaching music, that's a multifaceted subject that can give you a lot of satisfaction as a teacher. However, there are also practical things around it that you don't always want: recruiting new students, scheduling appointments and (too often) rescheduling, keeping track of whether everyone pays on time and what do you do if that doesn't happen? Good news: School of Music will take over all these things from you. You're good at giving music lessons, we'll take care of the rest.

Student recruitment

In order to build a student database, you yourself are the most important success factor. What you can do yourself is ensure an attractive profile, clear communication with your students and a good first impression during the trial lesson. There are also things you have less control over, such as your online visibility. Connecting to our platform solves that problem: you benefit from the excellent online findability of School of Music. In addition, we will help you with advice to improve your online presentation where possible. In general, an overarching platform is considered reliable so students will be quicker to take the step to a trial lesson.

Booking system

People who are looking for music lessons can see directly on the site which teachers are available in their neighborhood and can book a trial lesson with you with just a few clicks. You set the available times yourself and you will receive a message when a booking has been made. You will notice that it saves a lot of time if the lessons are automatically scheduled for you. It turns out that customers are much more likely to book a trial lesson if they can book it online.

Continuous subscriptions

School of Music is one of the few platforms to offer continuous subscriptions. Experience shows that students with subscriptions stay longer in class because this takes place at a fixed time during the week. This allows you to really build something with the student and you know better what you can count on financially. Of course there is also the option for people who want lessons on an irregular basis to go for lessons on a prepaid basis (strippenkaart). In all cases you keep the option to cancel lessons or end lessons without notice. However, when maintaining things like the notice period, it is nice to be able to refer to the terms and conditions of School of Music.

Invoicing and payment guarantee

Collection of tuition fees and dealing with overdue payments we take over from you. Students can pay with us via monthly collection or via a direct payment link. We guarantee the payment of your lessons from the moment of registration. We find it important to keep our finances healthy. Therefore, if a student is in arrears of more than one month, we will temporarily stop the registration until the payment has been received.

Choose your form of cooperation

What does a collaboration with School of Music look like? You will work independently as a self-employed person with us and you will of course retain full control over your teaching practice. We work on a no cure no pay basis: we charge a commission when we pay you. You choose your own rate. In order to prevent price competition, we do apply a fixed minimum rate. If you do not change your rate, you are automatically set to this.

Base account

If you work on a non-exclusive basis (base account) together with us this is 31%. If you want to keep all options open for new students or just wait and see how you like the collaboration, this is a suitable option.

Plus account

If you opt for an exclusive collaboration (plus account) from your own location, you pay us 18% for the students we recruit for you. In doing so, you give the School of Music the exclusive right to allow new students to register at your location.

Working at School of Music location

We have a number of our own teaching locations in the Rotterdam region. If you work here, the commission rate of 31% also applies. This is including the rent of the location.

Administration account

We also offer an administration account for students who do not enter through our site. You can use all our services except the recruitment with a commission of 8%. How does this work? You get a booking widget from School of Music for your own website. On this widget, visitors of your site can schedule a trial lesson with you. If you register with us via your site, you pay only 8% of the tuition fee.

Requirements

What are the minimum requirements for working with us? Obligatory:

  • A (completed) music training and/or at least 2 years of experience in private lessons.
  • Proficiency in Dutch or English.
  • One's own class locations must be representative, a bedroom or one-room flat are therefore not allowed.
  • We have limited space at our own locations in the Rotterdam region. To be eligible for this you need to spreak dutch.
  • For music production you need to have your own location in connection with the necessary equipment.

Music school jobs

Download our manual

Do you want to sign up? Please fill in our application form first. You will need a number of things to do this: a close-up profile photo, one or more photos and videos for your biography and a few photos of your classroom if applicable. After receiving these, we will contact you as soon as possible. Before your profile is placed we will have a short (online) intake interview. Good luck and maybe we'll see you soon!