Vacature

zangdocent

Op zoek naar werk als zangdocent?

Vacature docent zang

Muziekschool School of Music is op zoek naar zelfstandige en enthousiaste zangdocenten. Wij zoeken zangdocenten in heel Nederland, waaronder docenten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Je werkt bij ons zelfstandig op je eigen locatie of aan huis bij de cursist. Daarnaast kan je natuurlijk les geven op afstand. De studenten die we voor je werven zijn meestal beginners en bestaan uit zowel kinderen als volwassenen. 

 
Zingen op podium

Functie-eisen zangdocent

Het belangrijkste is voor ons dat je een goede zangdocent bent en enige ervaring hebt opgebouwd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je muzikaal getraind bent. Een afgeronde conservatoriumopleiding is niet verplicht, maar is natuurlijk wel een pré. Je spreekt goed de Nederlandse of Engelse taal. Als docent ben je zelfstandig en ben je tevens het aanspreekpunt voor je leerlingen. De lesruimte waarin je je lessen aanbiedt moet representatief zijn. Kamers die dienst doen als slaapkamer en studentenkamers komen niet in aanmerking. Je kunt ook aan huis lesgeven of videolessen aanbieden, hiervoor heb je geen eigen leslocatie nodig.

Verder is het nuttig (maar niet verplicht) als je:

 • Affiniteit hebt met lesgeven aan kinderen
 • Andere cursussen naast zang aanbiedt (bijvoorbeeld beginners piano)
 • Andere docenten kent die met ons samenwerken


Wij bieden:

 • Je kunt zelf je prijs bepalen en hebt volledige zeggenschap over je inschrijvingen.
 • Wij innen het lesgeld voor je en geven je een betalingsgarantie, je hoeft dus niet zelf facturen te innen bij je leerlingen.
 • De proefles wordt door de cursist geboekt op basis van jouw beschikbaarheid. Je hoeft hier dus niet voor heen en weer te mailen of bellen.
 • We bieden inschrijvingen op basis van een doorlopend abonnement of prepaid tegoed.
 • We gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Je kunt berichten uitwisselen via onze site en je contactgegevens worden uitsluitend gedeeld na de proeflesboeking.
 • We hebben voor de cursist voorwaarden opgesteld om jouw belangen als docent te beschermen. Het voorkomt discussie als je hiernaar kunt verwijzen.
 • Een vermelding op de site is gratis. Krijg je cursisten via ons, dan draag je van het lesgeld 18% af. 
 • We houden van een persoonlijke benadering. Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek bij de start van de samenwerking en we geven je advies voor het opstellen van je profiel.


Heb je interesse in een samenwerking? Vul het aanmeldformulier in, dan praten we snel met je verder!

 
Solliciteer nu

Vacancy vocal teacher

School of Music is looking for independent and enthusiastic vocal teachers. This is a freelance position where you receive students at your own location. The students we recruit for you are mostly beginning musicians and consist of both children and adults.

Function requirements singing teacher

The most important thing in our opinion is that you are a good teacher and have experience with that. It is also important that you are musically trained. A completed conservatory education is not mandatory, but is of course an important advantage. You are proficient in Dutch or English. As a teacher you are independent and you are the point of contact for your students. The classroom must be representative. Bedrooms and/or student rooms are therefore not eligible. You can also teach at the students location or offer video lessons without a teaching location.

More convenient (but not required) if you:

 • Have affinity with teaching children
 • Offer multiple disciplines (like piano or songwriting)
 • Know other teachers who work with us


Our offer:

 • You can set your own price and have full control of your enrollments.
 • We collect the tuition fees for you and give you a payment guarantee, so you don't have to collect invoices from your students yourself.
 • The trial lesson will be booked by the student based on your availability. You do not have to mail or call back and forth for this.
 • We offer registrations on the basis of an ongoing subscription or prepaid credit.
 • We handle your personal data with care. You can exchange messages through our site and your contact information will only be shared after the test lesson booking.
 • We have drawn up conditions for the student to protect your interests as an instructor. It prevents discussion if you can refer to these.
 • A listing on the site is free. If you get students through us, you pay 18% of the tuition fee. 
 • We like a personal approach. You will receive an invitation for an intake interview at the start of the cooperation and we will give you advice on how to draw up your profile.


Are you interested? Sign up, and we will talk to you soon!