Vacature

pianodocent

Op zoek naar werk als pianodocent?

Vacature pianodocent

Voor onze muziekschool School of Music zijn we op zoek naar enthousiaste en zelfstandige werkende pianodocenten. Het gaat om een freelance functie waarin je op je eigen locatie of aan huis cursisten les kunt geven. De cursisten die wij voor je werven zijn voor het merendeel beginners en bestaan uit zowel kinderen als volwassenen. 

 
Yamaha piano

English below

Functie-eisen pianodocent

Het belangrijkste vinden we dat je goed kunt lesgeven en hier ervaring in hebt. Verder is het belangrijk dat je muzikaal geschoold bent. Een afgeronde conservatorium opleiding is niet verplicht maar uiteraard een pré. Je spreekt vloeiend Nederlands of Engels. Je bent als docent zelfstandig en bent zelf de contactpersoon voor je leerlingen. De lesruimte dient representatief te zijn. Slaap- en/of studentenkamers komen daarom niet in aanmerking. Je kunt tevens lessen aan huis of videoles aanbieden, hiervoor heb je geen eigen leslocatie nodig.

Waar zoeken wij pianodocenten?

Wij zoeken pianodocenten in heel Nederland, waaronder docenten in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Wij bieden:

 • Je kunt zelf je prijs bepalen en hebt volledige zeggenschap over je inschrijvingen.
 • Wij innen het lesgeld voor je en geven je een betalingsgarantie, je hoeft dus niet zelf facturen te innen bij je leerlingen.
 • De proefles wordt door de cursist geboekt op basis van jouw beschikbaarheid. Je hoeft hier dus niet voor heen en weer te mailen of bellen.
 • We bieden inschrijvingen op basis van een doorlopend abonnement of prepaid tegoed.
 • We gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Je kunt berichten uitwisselen via onze site en je contactgegevens worden uitsluitend gedeeld na de proeflesboeking.
 • We hebben voor de cursist voorwaarden opgesteld om jouw belangen als docent te beschermen. Het voorkomt discussie als je hiernaar kunt verwijzen.
 • Een vermelding op de site is gratis. Krijg je cursisten via ons, dan draag je van het lesgeld 18% af. 
 • We houden van een persoonlijke benadering. Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek bij de start van de samenwerking en we geven je advies voor het opstellen van je profiel.


Heb je interesse in een samenwerking?
Vul het aanmeldformulier in, dan praten we snel met je verder!

 
Solliciteer nu


Vacancy piano teacher

For our music school School of Music we are looking for an enthusiastic and independent piano teacher. This is a freelance position in which you receive students at your own location. The students we recruit for you are mostly beginners and consist of both children and adults. We are looking for teachers who are available to teach at least 4 hours a week.

Function requirements piano teacher

The most important thing we think is that you can teach well and have experience in this. It is also important that you are musically trained. A completed conservatory education is not mandatory but of course an advantage. You are fluent in Dutch or English. As a teacher you are independent and you are the contact person for your students. The classroom must be representative. Sleeping and/or student rooms are therefore not eligible. You can also offer lessons at home or video lessons, for this you do not need your own lesson location.

More convenient (but not required) if you:

 • Have affinity with teaching children
 • Offer multiple disciplines (like piano or songwriting)
 • Know other teachers who work with us


Our offer:

 • You can set your own price and have full control of your enrollments.
 • We collect the tuition fees for you and give you a payment guarantee, so you don't have to collect invoices from your students yourself.
 • The trial lesson will be booked by the student based on your availability. You do not have to mail or call back and forth for this.
 • We offer registrations on the basis of an ongoing subscription or prepaid credit.
 • We handle your personal data with care. You can exchange messages through our site and your contact information will only be shared after the test lesson booking.
 • We have drawn up conditions for the student to protect your interests as an instructor. It prevents discussion if you can refer to these.
 • A listing on the site is free. If you get students through us, you pay 18% of the tuition fee. Do students come to us through your site or social media? Then we only charge 8% commission.
 • We like a personal approach. You will receive an invitation for an intake interview at the start of the cooperation and we will give you advice on how to draw up your profile.


Are you interested?
Sign up, and we will talk to you soon!