Aljaz Son

Introductie

Mijn naam is Aljaž Šon, ik ben 36 jaar oud, kom oorspronkelijk uit Slovenië en speel al gitaar en bas sinds ik 10 jaar oud was. Ik begon op mijn muziek pad met de mentorschap van mijn tante in het spelen van de basis van de gitaar. Tegen de tijd dat ik 13 was, was ik in staat om de basis van de muziektheorie te leren via het internet van de lokale bibliotheek en spelen op het gehoor. Ik heb altijd genoten van het leren van Blues, Rock, Heavy Metal en wat Jazz gitaar en speelde in een etno-rock groep in mijn tienerjaren. Je zou kunnen zeggen dat ik een autodidact was, totdat ik op 18-jarige leeftijd mijn vrouw Petra Strahovnik ontmoette, die in die tijd Compositie studeerde aan een muziekschool in Slovenië en die toevallig een van de toonaangevende hedendaagse componisten is geworden. Zij bracht me op het niveau waar ik het toelatingsexamen voor de studie Muziekwetenschap aan de Kunstacademie in Ljubljana, Slovenië kon halen, maar uiteindelijk verhuisden we naar Nederland waar ik mijn carrière als professioneel goochelaar begon (ja goochelaar, geen muzikant) en daarnaast gitaar- en basles begon te geven.

Waarom kiezen voor Aljaž als je leraar

Met mijn passie voor het spelen van basgitaar en gitaar, kun je verwachten dat je de basis van muziektheorie leert, maar ook hoe je gitaar en bas kunt spelen in veel verschillende stijlen en technische niveaus. Naast de technische vaardigheden, zal ik me ook richten op het helpen jezelf uit te drukken met het instrument, wat, door mijn ervaring, soms erg moeilijk kan zijn, maar altijd haalbaar is door een plezierige ervaring van het oefenen met muziek spelen.

Grondbeginselen van Gitaar

Ik speel al 26 jaar gitaar en ben bedreven in veel verschillende stijlen zoals Pop, Blues, Rock, Heavy Metal, een beetje Jazz en heb ervaring met het spelen in bands en het maken van muziek. In het eerste jaar kun je verwachten dat je de basis van ritme- en leadgitaar leert, zoals speeltechnieken, basisakkoorden, tabs lezen en de basisbeginselen van muziektheorie begrijpen.  In het tweede jaar kun je verwachten dat je bedreven raakt in het spelen van ritmegitaar en voldoende kennis en ervaring opdoet in het spelen van leadgitaar. We zullen ons verder verdiepen in het leren van chiquere akkoorden en het verkennen van verschillende vormen van de basisakkoorden zoals ze op de hals van de gitaar verschijnen. Je zult ook in staat zijn om gitaartabs te lezen, zodat je gemakkelijk liedjes kunt leren op je eigen voorwaarden.

Er zijn geen vereisten en er is geen voorbereiding nodig voor de proeflessen. Er zijn een heleboel verschillende gitaren te leen in mijn studio om uit te proberen en te beslissen in welke richting je wilt beginnen, als je besluit om je muzikale reis met mij te beginnen.

Beginnerscursus Basgitaar

Gedurende mijn 26 jaar gitaarspelen heb ik hier en daar basgitaar gespeeld, maar de laatste 4 jaar heb ik er veel op gespeeld en veel verschillende stijlen geleerd (funk, reggae en rock) en speeltechnieken zoals de slap en thump wat toch wel uniek is voor een snaarinstrument. Wat ik echt leuk vind aan de bas is hoe nauw hij verbonden is met de drumbeat. Ik vind het leuk om die connectie met mijn leerlingen te verkennen, evenals de melodische kant van de bas, wanneer het geschikt is voor een nummer om hem te gebruiken?

Er zijn geen vereisten en er is geen voorbereiding nodig voor de proeflessen. Er is een elektrische basgitaar te leen bij de proefles.

Cursus Gitaar voor Halfgevorderden

In deze cursus gaan we ons verder verdiepen in verschillende muziekstijlen en uiteindelijk kiezen we er een paar uit om ons op te richten en die te gebruiken voor het leren van verdere theorie en technieken. We zullen ook meer leren over expressie en dynamiek van het spel en ons richten op ritme en/of lead gitaar.

Voor deze cursus wordt verwacht dat je de basis van muziektheorie, basisakkoorden, basis van ritme en leadgitaar al kent.  Bij voorkeur kun je gitaartabs lezen, maar dat is niet noodzakelijk. Voor de proefles zal je gevraagd worden 2 nummers in 2 verschillende stijlen te spelen die ik, na een kort gesprek met jou, kan gebruiken bij het opstellen van jouw persoonlijke lesplan.

——

Introduction

My name is Aljaž Šon, I am 36 years old, originally from Slovenia and have been playing guitar and bass since I was 10 years old. I started on my music path with the mentorship from my aunt in playing the basics of guitar. By the time I was 13, I was able to learn the basics of music theory through the local library’s internet and playing by ear. I have always enjoyed learning Blues, Rock, Heavy Metal and some Jazz guitar and played in an ethno-rock group in my teenage years. You could say I was a self-taught musician, until I got together with my wife Petra Strahovnik at the age of 18 who was at the time studying Composition in a music high school in Slovenia and coincidentally became one of the leading contemporary composers of todays scene. She got me to the level, where I was able to pass the entrance exam for the study of Musicology at the Academy of Arts in Ljubljana, Slovenia but eventually we moved to The Netherlands where I started my career as a professional magician (yes magician, not musician) and started teaching guitar and bass on the side.

Why choose Aljaž as your teacher

With my passion for playing bass and guitar, you can expect to learn the basics of music theory as well as how to play guitar and bass in many different styles and technical levels. Next to the technical abilities, I will also focus on helping you express yourself with the instrument, which can, through my experience, sometime be very hard but always attainable through an enjoyable experience of practising playing music.

Basics of Guitar

Have been playing Guitar for 26 years, am proficient in many different styles such as Pop, Blues, Rock, Heavy Metal, a little bit of Jazz and have experience in playing in bands as well as creating music. In the first year you can expect to learn the basic of Rhythm and Lead Guitar, such as playing techniques, basic chords as well as reading tabs and understanding the basics of music theory.  In the second year you can expect to become proficient in playing rhythm guitar and gain sufficient knowledge and experience in playing lead Guitar. We will delve further in learning fancier chords and exploring various shapes of the basic chords in which they appear on the neck of the guitar. You will also be able to read guitar tabs so you can easily learn songs on your own terms.

There are no requirements and no need fo any preparation for the trial lessons. There is a bunch of different guitars on loan in my studio to try out and decide on the direction you wand to start in, if deciding on taking your musical journey with me.

Beginner Bass Guitar Course

Throughout my 26 years of playing the Guitar I have played the Bass guitar here and there however in the last 4 years I have been playing it extensively and learned to play many different styles (funk, reggae and rock) and playing techniques such as the slap and thump which is kind of unique for a string instrument. What I really enjoy with the Bass is how tightly it is connected with the drum beat. I love to explore that connection with my students as well as the melodic side of the bass, when it is suitable for a song to use it?

There are no requirements and no need fo any preparation for the trial lessons. There is an electric Bass guitar available for loan at the trial lesson.

Stel je vraag aan Aljaz

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.