Boeken = simpel

Dominika

(7)
Enthousiast
Didactisch
Deskundig
Locatie Tolstraat
en 1 andere locatie
vanaf€ 25per 30 min.
Videoles mogelijk
Privéles
Locatie Tolstraat
en 1 andere locatie
vanaf€ 25per 30 min.

Introductie

Hoi, ik ben Dominika – zangeres, muzikant, zang coach. Geboren in Polen en van kinds af aan had ik al grote liefde voor muziek. Tien jaar geleden verhuisde ik naar Nederland en begon ik mijn studie  op de Koninklijke Conservatorium in Den Haag op de jazz zang opleiding.  Sindsdien, ben ik professioneel actief in de muziekindustrie. Naast mijn studie, heb ik verschillende soorten zang techniek cursussen en workshops gevolgd om mijn kennis te verbreden.

Ik geef al langer dan 5 jaar zanglessen in verschillende muziekscholen in Nederland in zowel Nederlands, Engels en Pools.

Naast het maken van muziek en lesgeven ben ik ook medeoprichter van een Engelssprekend muziektheatergezelschap in Amsterdam, Happily Ever After Productions, waar ik mijn passie voor theater, acteren, dans en muziek combineer als muziekdirecteur en performer.

Mijn passie voor het geven van  zanglessen is ontstaan ​​na mijn vocale blessure een paar jaar geleden. Het dwong me mijn stemtechniek en gewoontes volledig te bestuderen en veranderen. Ik moest alles wat ik wist over zingen opnieuw aanleren om ervoor te zorgen dat ik mijn stem nog vele jaren kon gebruiken. Het was een geweldige ervaring die mijn ogen opende voor alle vocale problemen waarmee we als studenten en muziekliefhebbers worden geconfronteerd. Dit bracht mij ertoe mijn eigen lespraktijk te creëren en anderen te helpen hun stem zo goed mogelijk te leren gebruiken. Als je vocale problemen hebt, heb ik ze waarschijnlijk ook zelf ervaren: verlies van hoge / lage tonen, luchtig geluid/ klank, spanning, gespannen stem, heesheid na het zingen, gebrek aan ondersteuning en nog veel meer – we kunnen er allemaal aan werken en ik weet dat het mogelijk is omdat ik het ook deed! Ik kijk er echt naar uit om je te helpen je doelen te bereiken!

Zangles en stemtraining

Tijdens deze les zullen we ons op je vocale techniek concentreren om het vocale bereik te vergroten, vocale kracht op te bouwen, je ademhaling te verbeteren en je hoofd- en borststem te mixen. We werken aan meerdere muzikale en vocale stijlen, zingen hoge en lage noten met gemak, en allerbelangrijkste: we gaan je eigen stem vinden terwijl je er plezier in hebt.

Alles wat je nodig hebt voor deze lessen, is passie voor zingen en een liedje die je graag wilt zingen.

Tijdens de eerste les bespreken we je doelen en wensen en proberen we een paar vocale oefeningen. Vervolgens werken we aan het nummer van jouw keuze, waarbij we ons op de dingen die je wilt verbeteren concentreren. Na de les ontvang je een korte samenvatting van jouw sterke punten, aandachtspunten en een plan met hoe we samen zullen werken om jouw doelen te bereiken. Er zal altijd een klein huiswerk of een oefening zijn waaraan je thuis kan werken om je te helpen bereiken wat we van plan waren.

Alle niveaus zijn welkom, van beginners tot gevorderden!

“De zanglessen van Dominika zijn altijd leuk en ontspannen! De keuze voor wat je wilt zingen is vrij maar ze heeft elke les een duidelijk idee bij wat we gaan doen. Ze voelt goed aan wat je wilt leren en hoe ze dat overbrengt. Dominika’s enthousiasme voor zingen en muziek is ontzettend aanstekelijk! Ik durf in de les nu zelfs meer te zingen dan thuis. Dat had ik nooit kunnen bedenken toen ik met zangles begon.”  Evelien V.

“Dominika kijkt en luistert goed naar wat ik wel en niet goed doe terwijl ik zing en geeft duidelijke, gerichte oefeningen om mijn zangtechniek te verbeteren. Ik merk na elke les dat ik verder vooruit ben gegaan. Ik ben heel blij met Dominika als mijn zangdocente.” Mijke K.

Muziektheorie – Leer de taal van muziek begrijpen!

Tijden deze lessen, gaan we aan de belangrijkste aspecten van muziektheorie en gehoortraining werken:

– solfeggio (zichtlezing),

– interval horen en zingen,

– schalen kennis nota lezen.

“Vals” of anderszins, vals zingen, is niet alleen een kwestie van een stemtechniek, maar vooral uw vermogen om tonen en geluiden te horen, herkennen en opnieuw te creëren/ nazingen. Door aan gehoortraining te werken, verbeter je jouw intonatie- en hoorvermogen. Dat is nodig om goed te zingen, melodieën te improviseren, runs en riffs te zingen en melodieën gemakkelijk te harmoniseren (een tweede stem creëren).

Sight-reading helpt je bij het zingen van noten die nuttig en handig kunnen zijn bij het zingen in een koor of bij het werken aan een muzikaal project waarbij bladmuziek in gebruik is. Weegschalen zullen je helpen je muzikaliteit en zangnoten uit te breiden die je anders niet zou vinden in het basis-ABC van melodieën. Ze openen je oren voor nieuwe geluiden en ontsluiten muzikale mogelijkheden. Ze zijn handig bij het maken van liedjes, interessante melodieën en akkoorden. Al deze vaardigheden zijn verplicht voor iedereen die het hoger muziekonderwijs wil volgen. Deze lessen helpen studenten van het conservatorium zich voor te bereiden op het behalen van theorie-examens en helpen je ook om de muzikale regels beter te begrijpen.

Introduction

I’m Dominika – a singer, musician and vocal coach. I began my journey with music a long time ago in Poland, when I was still a child. Then, after moving to The Netherlands 10 years ago I got accepted to study jazz singing at The Royal Conservatory of Den Hague and since then I’ve been professionally working within the music industry. I’ve been teaching at several music schools in The Netherlands in Dutch, Polish and English, and been expanding my knowledge by following singing courses and training. Besides doing music, I’m a co-founder of an English speaking musical theater company in Amsterdam, Happily Ever After Productions, where I combine my passion for theater, acting, dancing and music while working as a performer, music and artistic director.

My passion for teaching singing sprang up after my vocal injury a few years back. It forced me to fully examine my vocal technique and habits. I had to relearn everything I knew about singing to make sure I could use my voice for many years to come. It was an amazing experience that opened my eyes on all the vocal issues we face as students and music lovers. This led me to create my own teaching practise and help others learn to use their voice in the best way possible. If you have vocal problems, I probably experienced them myself as well: loss of high/low notes, breathy sound, tension, strained voice, hoarseness after singing, lack of support and many more – we can work on it all and I know it’s possible because I did it too!

I’m really looking forward to helping you achieve your goals!

Singing lessons 

During this class we’ll focus on your vocal technique to increase vocal range, build vocal strength, improve your breathing and mix your head and chest voice. We’ll work on multiple musical and vocal styles, sing high and low notes with ease, and most importantly, we’ll focus on finding your own voice while having fun doing it.

All you need for these lessons is passion for singing and a song of your choice. During the first lesson we’ll discuss your goals and wishes and have a little try at a few vocal exercises. Next, we’ll work on the song of your choice with the focus on the things you’d like to improve. After the lesson you’ll receive a little summary of your strengths, focus points and a plan with how we’ll work to achieve your goals. There will always be a small homework or exercise you’ll need to work on at home to help you achieve what we planned.

All levels are welcome, from beginners to advanced!

Music Theory

Learn to understand the language of music!

We’ll work on the most important aspects of music theory and ear training which includes:

  • solfegio (sight-reading),
  • interval hearing and singing,
  • scales knowledge
  • note reading.

Singing “false” or otherwise, out of tune, is not only a matter of a vocal technique but very much your ability to hear, recognise and recreate tones and sounds.

By working on ear training you’ll improve your intonation and hearing abilities. All these are needed to sing in tune, improvise melodies, sing runs and riffs and harmonise melodies (create second voice) with ease.

Sight-reading will help you sing from notes which can prove helpful and useful when singing in a choir or working on a musical project where music sheets are in use.

Scales will help you in expanding your musicality and singing notes you would otherwise not find in the basic ABC of melodies. They open your ears to new sounds and unlock musical possibilities. They are helpful when wanting to create songs, interesting melodies and chords.

All these skills are compulsory for anyone wishing to enter higher music education. These lessons will prepare you for passing your theory exams as well as help you to become more understanding of musical rules.

“Dominika teaches directly from the heart. With enthusiasm and respect, she approaches her students and her lessons are always full of joy. She is flexible to handle all kinds of different questions, about singing, playing the piano, theoretical issues about chords, and even things like public speaking. I always leave the lessons with more self-respect and knowledge of music. When I was a kid, the piano lessons which I took sometimes became an obligation. But with Dominika that never happened, because she deals with what is in the here and now. One of the finest things in her teaching is the willingness to focus on the details of specific difficult notes and to help to master them. Sometimes we repeat a single phrase several times, and that makes real progress possible.” Bob L.

Waar kun je les volgen?

Deze docent biedt ook videolessen aan, als je de lessen online wil volgen. Klik hier om een videoles te boeken.

Wat zijn de lesprijzen?

Bezig met laden..

Vraag een proefles aan

Deze docent heeft nog plek voor nieuwe cursisten, je bent van harte welkom om een proefles te volgen. Boeken is heel eenvoudig, klik op onderstaande knop om de beschikbare tijden te zien.

Reserveer nu je proefles

Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met Dominika

Vul je voornaam in.
Vul je achternaam in.
Vul je emailadres in.
Let op: Het is niet mogelijk om een e-mailadres of telefoonnummer mee te sturen.